UWAGA! Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) informujemy, iż ta strona wykorzystuje technologię cookies.

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II
ul. Pokoju 14, 42-600 Tarnowskie Góry
tel. sekretariat: 32 719 11 58
tel. pokój nauczycielski: 699 852 590

logo kolor

Inspektor Danych Osobowych
Na podstawie art. 37.7 RODO informujemy, że Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Adam Korzuch, mail: korzuch@infoic.pl.

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNO-USŁUGOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

§ I
Celem Samorządu jest:
 1. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupę.
 2. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów.
 3. Kształtowanie świadomego kierowania swoim postępowaniem, kształtowanie postawy, która prowadzi do identyfikowania się z celami i zadaniami społeczności szkolnej, uznaniu ich za własne, dążenie do ich realizacji z własnej inicjatywy i poczucia własnej za nie odpowiedzialności.
 4. Dbałością o kształtowanie i rozwijanie patriotyzmu, dbanie o dobre imię szkoły, o jej honor, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
 
§ II
Do zadań Samorządu należy:
 1. Organizowanie uczniów do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych zawartych w Statucie Szkoły.
 2. Przedstawianie Dyrektorowi Szkoły, Radzie pedagogicznej, Radzie Szkoły opinii i potrzeb koleżanek i kolegów, spełnianie wobec tych organów szkoły roli rzecznika interesów ogółu uczniów.
 3. Współdziałanie z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Szkoły i Radą Rodziców w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielanie niezbędnej pomocy młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.
 4. Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturowych, sportowych.
 5. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do niezbędnych prac na rzecz szkoły, inspirowanie do udziału w pracy społecznie użytecznej, w środowisku.
 6. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym.
 
§ III
Uprawnienia Samorządu obejmują:
 1. Prawo przedstawiania Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej i Radzie Szkoły wniosków i opinii dotyczących wszystkich spraw szkoły.
 2. Prawo do przedstawiania propozycji do planu dydaktyczno-wychowawczo ? opiekuńczego szkoły, wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów.
 3. Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.
 4. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
 5. Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.
 6. Redagowanie ściennych gazetek szkolnych, prowadzenie kroniki, apeli, korzystanie z radiowęzła, itp. w celu informowania ogółu uczniów o swojej działalności.
 7. Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.
 8. Prawo wypowiadania opinii nt. współpracy z nauczycielem pełniącym rolę opiekuna Samorządu.
 9. Dysponowanie, w porozumieniu z opiekunem, funduszami będącymi w posiadaniu Samorządu oraz środkami wspólnie wypracowanymi przez młodzież.
 
§ IV
Władze Samorządu Uczniowskiego:
 1. Wszyscy uczniowie szkoły należą do Samorządu Uczniowskiego, a uczniowie poszczególnych klas do samorządów klasowych.
 2. Najwyższą władzą samorządów klasowego i szkolnego jest ogólne zebranie członków.
 3. Władzą wykonawczą samorządów są zarządy samorządu klasowego i szkolnego.
 4. Struktura organizacyjna Zarządu Samorządu Szkolnego: a. przewodniczący Zarządu Samorządu Szkolnego b. zastępca - wybierany w wyborach na zebraniu ogólnym c. członkowie: poczet sztandarowy, sekcja kulturalna, techniczna, porządkowa.
 5. Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego odbywają się według ordynacji ustanowionej na zasadach demokratycznych przez ogół członków samorządów.
  Wybory do Samorządu Uczniowskiego:
  Termin wyborów: do 31 maja każdego roku szkolnego.

  Ostateczny termin zgłoszenia kandydatów upływa na 5 dni przed wyborami.

  Każdy z kandydatów musi posiadać poparcie koleżanek i kolegów oraz być uczniem klasy I, II, III lub IV Zespołu Szkół Techniczni - Usługowych. Spośród zgłoszonych kandydatów, uczniowie na ogólnym zebraniu w głosowaniu tajnym wybierają Zarząd Samorządu Uczniowskiego.

  Przewodniczącym może zostać tylko ten uczeń, który w wyborach uzyska ponad 50% (50% + 1 głos) oddanych ważnych głosów. 6. Kadencja Zarządu SU trwa przez okres roku szkolnego.
 
§ V
Obowiązki ogólnego zebrania uczniów:
 1. Zarząd SU współpracuje z wychowawcami klas, dyrektorem szkoły i uzgadnia z nimi plany pracy i ważniejsze przedsięwzięcia.
 2. Zarząd SU informuje ogół uczniów o swojej działalności.
 3. Zebrania, narady, spotkania wynikające z działalności samorządów odbywają się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.
 
§ VI
Fundusze:
 1. Samorządy mogą posiadać własne fundusze, które służą do finansowania ich działalności, w porozumieniu z opiekunem.
 2. Fundusze samorządów mogą być tworzone: a. z dochodów uzyskanych z organizowanych przez samorząd imprez b. z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych c. ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców, zakład opiekuńczy, inne instytucje i organizacje oraz osoby prywatne.

§ VII
Obowiązki Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej wobec Samorządu Uczniowskiego:
 1. Udzielanie pomocy w całokształcie działalności samorządów, w szczególności w przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły.
 2. Zapoznanie SU z tymi elementami planu działalności wychowawczej szkoły, których realizacja uzależniona jest od aktywności i inicjatywy samej młodzieży oraz informowanie ich o aktualnych sprawach wychowawczych i problemach szkoły.
 3. Zapewnienie warunków materialnych i organizacyjnych niezbędnych do działalności samorządów (np. udostępnianie pomieszczeń, sprzętu, materiałów biurowych, radiowęzła szkolnego, itp.).
 4. Wysłuchiwanie i wykorzystywanie opinii uczniów oraz informowanie o zajętym przez władze szkolne stanowisku.
 5. Czuwanie nad zgodnością działalności SU z celami wychowawczymi szkoły.
 6. Zapewnienie koordynacji działalności SU z innymi organizacjami uczniowskimi i z władzami szkoły.
 7. Powołanie opiekuna SU.
 8. Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienia samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.

§ VIII
Obowiązki opiekuna Samorządu Uczniowskiego:
 1. Udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności wymagających udziału nauczycieli i Dyrektora Szkoły.
 2. Czuwanie nad prawidłowym działaniem samorządu, w tym również w zakresie dysponowania jego funduszami.
 3. Informowanie młodzieży o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich.
 4. Inspirowanie nauczycieli (wychowawców) do współpracy z Samorządem i udzielanie mu pomocy w jego działalności.
 5. Uczestnictwo w ocenianiu pracy Samorządu dokonywanej przez Dyrektora Szkoły i Radę Pedagogiczną.

§ IX
Przepisy końcowe
 1. Samorząd Uczniowski poprzez różne formy swojego działania zapewnia realizację uprawnień statutowych w społeczności uczniowskiej.
 2. Szkoła powinna być wspólnym dziełem nauczycieli i uczniów, w której mają miejsce wzajemna życzliwość, tolerancja, zrozumienie, zaufanie i skuteczna komunikacja pomiędzy uczniami a nauczycielami.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Dyrektora szkoły.
 4. Oryginał regulaminu przechowuje Dyrektor szkoły. Odpisy regulaminu otrzymują: opiekun i przewodniczący Samorządu Uczniowskiego. Regulamin jest ogólnie dostępny dla każdego ucznia szkoły u opiekuna Samorządu Uczniowskiego i w bibliotece szkolnej.


Regulamin opracowali:
Opiekun Samorządu Uczniowskiego: mgr Aleksandra Łągiewka
Zarząd Samorządu Uczniowskiego:
przewodniczący: Agata Jeż
zastępca: Michał Żabicki
rekrutacja2022/2023
wniosek
molnet plus
uonet+

czytaj pl 2017 plakat

poniedziałek, 28 listopada 2022
Dziś imieniny:
Lesława, Zdzisława

Partnerzy

FUNDACJA "SZTURMAN"
szturman

2003 - 2022 Copyright zstu Rights Reserved
Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach
Administrator strony: mgr inż. Joanna Boguwolska