UWAGA! Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) informujemy, iż ta strona wykorzystuje technologię cookies.

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II
ul. Pokoju 14, 42-600 Tarnowskie Góry
tel.: 32 719 11 58

Wykaz podręczników dla uczniów klas 1
(wykaz zbiorczy; proszę zwracać uwagę na czerwone dopiski)

Wykazy podręczników dla pozostałych klas
(oznaczenia klas są takie, jak będą obowiązywać od września 2021)

 2aLO  3aLO  3dT
 2bLO  3bLO  3gT
 2cT  3cLO  3hT
 2dT  3eLO  4cT
   3fLO  4dT
akademia sukcesu

Inspektor Danych Osobowych
Na podstawie art. 37.7 RODO informujemy, że Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Adam Korzuch, mail: korzuch@infoic.pl.

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNO-USŁUGOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

§ I
Celem Samorządu jest:
 1. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupę.
 2. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów.
 3. Kształtowanie świadomego kierowania swoim postępowaniem, kształtowanie postawy, która prowadzi do identyfikowania się z celami i zadaniami społeczności szkolnej, uznaniu ich za własne, dążenie do ich realizacji z własnej inicjatywy i poczucia własnej za nie odpowiedzialności.
 4. Dbałością o kształtowanie i rozwijanie patriotyzmu, dbanie o dobre imię szkoły, o jej honor, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
 
§ II
Do zadań Samorządu należy:
 1. Organizowanie uczniów do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych zawartych w Statucie Szkoły.
 2. Przedstawianie Dyrektorowi Szkoły, Radzie pedagogicznej, Radzie Szkoły opinii i potrzeb koleżanek i kolegów, spełnianie wobec tych organów szkoły roli rzecznika interesów ogółu uczniów.
 3. Współdziałanie z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Szkoły i Radą Rodziców w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielanie niezbędnej pomocy młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.
 4. Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturowych, sportowych.
 5. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do niezbędnych prac na rzecz szkoły, inspirowanie do udziału w pracy społecznie użytecznej, w środowisku.
 6. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym.
 
§ III
Uprawnienia Samorządu obejmują:
 1. Prawo przedstawiania Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej i Radzie Szkoły wniosków i opinii dotyczących wszystkich spraw szkoły.
 2. Prawo do przedstawiania propozycji do planu dydaktyczno-wychowawczo ? opiekuńczego szkoły, wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów.
 3. Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.
 4. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
 5. Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.
 6. Redagowanie ściennych gazetek szkolnych, prowadzenie kroniki, apeli, korzystanie z radiowęzła, itp. w celu informowania ogółu uczniów o swojej działalności.
 7. Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.
 8. Prawo wypowiadania opinii nt. współpracy z nauczycielem pełniącym rolę opiekuna Samorządu.
 9. Dysponowanie, w porozumieniu z opiekunem, funduszami będącymi w posiadaniu Samorządu oraz środkami wspólnie wypracowanymi przez młodzież.
 
§ IV
Władze Samorządu Uczniowskiego:
 1. Wszyscy uczniowie szkoły należą do Samorządu Uczniowskiego, a uczniowie poszczególnych klas do samorządów klasowych.
 2. Najwyższą władzą samorządów klasowego i szkolnego jest ogólne zebranie członków.
 3. Władzą wykonawczą samorządów są zarządy samorządu klasowego i szkolnego.
 4. Struktura organizacyjna Zarządu Samorządu Szkolnego: a. przewodniczący Zarządu Samorządu Szkolnego b. zastępca - wybierany w wyborach na zebraniu ogólnym c. członkowie: poczet sztandarowy, sekcja kulturalna, techniczna, porządkowa.
 5. Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego odbywają się według ordynacji ustanowionej na zasadach demokratycznych przez ogół członków samorządów.
  Wybory do Samorządu Uczniowskiego:
  Termin wyborów: do 31 maja każdego roku szkolnego.

  Ostateczny termin zgłoszenia kandydatów upływa na 5 dni przed wyborami.

  Każdy z kandydatów musi posiadać poparcie koleżanek i kolegów oraz być uczniem klasy I, II, III lub IV Zespołu Szkół Techniczni - Usługowych. Spośród zgłoszonych kandydatów, uczniowie na ogólnym zebraniu w głosowaniu tajnym wybierają Zarząd Samorządu Uczniowskiego.

  Przewodniczącym może zostać tylko ten uczeń, który w wyborach uzyska ponad 50% (50% + 1 głos) oddanych ważnych głosów. 6. Kadencja Zarządu SU trwa przez okres roku szkolnego.
 
§ V
Obowiązki ogólnego zebrania uczniów:
 1. Zarząd SU współpracuje z wychowawcami klas, dyrektorem szkoły i uzgadnia z nimi plany pracy i ważniejsze przedsięwzięcia.
 2. Zarząd SU informuje ogół uczniów o swojej działalności.
 3. Zebrania, narady, spotkania wynikające z działalności samorządów odbywają się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.
 
§ VI
Fundusze:
 1. Samorządy mogą posiadać własne fundusze, które służą do finansowania ich działalności, w porozumieniu z opiekunem.
 2. Fundusze samorządów mogą być tworzone: a. z dochodów uzyskanych z organizowanych przez samorząd imprez b. z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych c. ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców, zakład opiekuńczy, inne instytucje i organizacje oraz osoby prywatne.

§ VII
Obowiązki Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej wobec Samorządu Uczniowskiego:
 1. Udzielanie pomocy w całokształcie działalności samorządów, w szczególności w przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły.
 2. Zapoznanie SU z tymi elementami planu działalności wychowawczej szkoły, których realizacja uzależniona jest od aktywności i inicjatywy samej młodzieży oraz informowanie ich o aktualnych sprawach wychowawczych i problemach szkoły.
 3. Zapewnienie warunków materialnych i organizacyjnych niezbędnych do działalności samorządów (np. udostępnianie pomieszczeń, sprzętu, materiałów biurowych, radiowęzła szkolnego, itp.).
 4. Wysłuchiwanie i wykorzystywanie opinii uczniów oraz informowanie o zajętym przez władze szkolne stanowisku.
 5. Czuwanie nad zgodnością działalności SU z celami wychowawczymi szkoły.
 6. Zapewnienie koordynacji działalności SU z innymi organizacjami uczniowskimi i z władzami szkoły.
 7. Powołanie opiekuna SU.
 8. Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienia samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.

§ VIII
Obowiązki opiekuna Samorządu Uczniowskiego:
 1. Udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności wymagających udziału nauczycieli i Dyrektora Szkoły.
 2. Czuwanie nad prawidłowym działaniem samorządu, w tym również w zakresie dysponowania jego funduszami.
 3. Informowanie młodzieży o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich.
 4. Inspirowanie nauczycieli (wychowawców) do współpracy z Samorządem i udzielanie mu pomocy w jego działalności.
 5. Uczestnictwo w ocenianiu pracy Samorządu dokonywanej przez Dyrektora Szkoły i Radę Pedagogiczną.

§ IX
Przepisy końcowe
 1. Samorząd Uczniowski poprzez różne formy swojego działania zapewnia realizację uprawnień statutowych w społeczności uczniowskiej.
 2. Szkoła powinna być wspólnym dziełem nauczycieli i uczniów, w której mają miejsce wzajemna życzliwość, tolerancja, zrozumienie, zaufanie i skuteczna komunikacja pomiędzy uczniami a nauczycielami.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Dyrektora szkoły.
 4. Oryginał regulaminu przechowuje Dyrektor szkoły. Odpisy regulaminu otrzymują: opiekun i przewodniczący Samorządu Uczniowskiego. Regulamin jest ogólnie dostępny dla każdego ucznia szkoły u opiekuna Samorządu Uczniowskiego i w bibliotece szkolnej.


Regulamin opracowali:
Opiekun Samorządu Uczniowskiego: mgr Aleksandra Łągiewka
Zarząd Samorządu Uczniowskiego:
przewodniczący: Agata Jeż
zastępca: Michał Żabicki
rekrutacja2021/2022
molnet plus
uonet+

czytaj pl 2017 plakat

wtorek, 03 sierpnia 2021
Dziś imieniny:
Lidii, Augusta

Partnerzy

FUNDACJA "SZTURMAN"
szturman

2003 - 2021 Copyright zstu Rights Reserved
Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach
Administrator strony: mgr inż. Joanna Boguwolska