Informacja o przetwarzaniu danych

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że:

  1. administratorem danych jest Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II z siedzibą 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Pokoju 14, tel. 32 7191158, sekretariat@zstu.tg.edu.pl;
  2. dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji oraz archiwizacji korespondencji, na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust.1 lit c) RODO – w związku art. 6 ust. 2 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
  3. wskazane wyżej przepisy obligują do podania danych, których brak uniemożliwia realizację obowiązków prawnych administratora;
  4. informacja o zarejestrowanej korespondencji będzie przechowywana przez okres 5 lat;
  5. odbiorcami danych będą podmioty wspierające administratora w obsłudze administracyjnej, informatycznej i prawnej;
  6. dane nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich i nie będą na ich podstawie podejmowane zautomatyzowane decyzje ani profilowanie;
  7. przysługuje prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia, które w stosownych przypadkach przepisy mogą ograniczyć, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub inne przepisy RODO;
  8. w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji powyższych praw można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: korzuch@infoic.pl

Pozostałe wpisy:

Informacja

Pragniemy przypomnieć, że kandydaci zakwalifikowani do klasy pierwszej „wojskowość” i „straż graniczna” proszeni są o dostarczenie oryginału świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty do dnia

Więcej »

Harmonogram egzaminów poprawkowych

Dyrekcja Szkoły informuje, że w dniach 26-28 sierpnia 2024, odbędą się egzaminy poprawkowe, według następującego harmonogramu: 26.08.2024informatyka – godz. rozpoczęcia 8:00matematyka – godz. rozpoczęcia 8:00przyjmowanie

Więcej »

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024 w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych odbyło się na placu szkolnym. Pani Dyrektor Grażyna Kowalska wręczyła uczniom świadectwa z wyróżnieniem , dyplomy

Więcej »

Sukces ucznia

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż uczeń ZSTU, Igor Kowolik, spisał się bardzo dobrze na Mistrzostwach Śląska w pływaniu 🏊, które odbyły się w dniach

Więcej »
Skip to content