Regulamin studniówek

 1. Zasady ogólne
  1. Studniówka jest uroczystością szkolną wynikającą z tradycji polskiej edukacji.
  2. Studniówka może odbywać się w szkole lub w wynajętym do tego celu lokalu. W obu tych przypadkach Studniówka traktowana jest jak impreza szkolna.
  3. Regulamin dotyczy wszystkich uczestników Studniówki.
  4. W sytuacjach nieobjętych poniższymi zapisami obowiązują przepisy prawa oświatowego, Statutu Szkoły i Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.
 2. Zasady szczegółowe
  1. Miejsce, czas rozpoczęcia i zakończenia Studniówki określa Komitet Organizacyjny (rodzice, prawni opiekunowie).
  2. W przypadku, gdy uroczystość odbywa się poza szkołą, Komitet Organizacyjny zobowiązany jest do poinformowania odpowiednich służb (policja, straż miejska) o miejscu i czasie Studniówki.
  3. Komitet Organizacyjny odpowiada za organizację imprezy, jej prawidłowy przebieg i bezpieczeństwo uczestników.
  4. Uczestnikami Studniówki mogą być:
   1. uczniowie i osoby im towarzyszące,
   2. wychowawcy, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz osoby im towarzyszące,
   3. rodzice i opiekunowie, w tym organizatorzy imprezy,
   4. inni zaproszeni goście (np. przedstawiciele władz oświatowych, byli nauczyciele, fotograf itp.).
  5. Przewodniczący samorządów klas maturalnych najpóźniej na 7 dni przed terminem Studniówki przekazują wychowawcom uzgodnione z Komitetem Organizacyjnym listy uczniów uczestniczących w uroczystości i osób im towarzyszących wraz z danymi z dowodu osobistego.
  6. Do uczestnictwa w Studniówce uprawnia zaproszenie, przekazane przez Komitet Organizacyjny.
  7. Uczestników obowiązują stroje wizytowe.
  8. Uczestnicy zabawy są zobowiązani do przestrzegania ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych.
  9. W czasie Studniówki obowiązuje zakaz picia alkoholu i stosowania używek (papierosy, dopalacze, narkotyki).
  10. Podczas Studniówki obowiązuje zakaz palenia papierosów poza wydzielonymi pomieszczeniami. Uczniów szkoły obowiązuje całkowity zakaz palenia.
  11. Zakazane jest wnoszenie alkoholu do lokalu, w którym odbywa się Studniówka. Organizatorzy i osoby przez nich upoważnione mają prawo i obowiązek skonfiskowania wnoszonego alkoholu.
  12. Osoby będące pod wpływem alkoholu nie mają prawa wstępu na imprezę.
  13. Uczestnicy Studniówki, którzy naruszą zasady zapisane w regulaminie, mogą zostać usunięci ze Studniówki przez Organizatorów.
  14. Zasady dotyczące uczniów i osób im towarzyszących:
   1. Uczniowie zapraszający osoby towarzyszące zobowiązani są podać najpóźniej na tydzień przed Studniówką wychowawcom dane osobowe z dokumentów tożsamości zapraszanych partnerów. Dane, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, nie będą nikomu udostępniane i służą wyłącznie do celów organizacyjnych.
   2. Uczniowie zapraszający osoby towarzyszące ponoszą odpowiedzialność za ich zachowanie.
   3. Uczniowie odpowiadają finansowo za ewentualne szkody materialne wyrządzone przez siebie lub osoby przez nich zaproszone.
   4. W trakcie trwania imprezy obowiązuje zakaz opuszczania terenu lokalu. Uczeń (lub osoba mu towarzysząca), wychodząc ze Studniówki przed zakończeniem zabawy, zobowiązany jest poinformować o tym swojego wychowawcę w celu wyrejestrowania z listy uczestników. Wyjście traktowane jest jako zakończenie udziału w uroczystości. Powrót do budynku nie jest możliwy z wyjątkiem szczególnych przypadków, w których wymagana jest zgoda wychowawcy.
  15. Zasady dotyczące rodziców:
   1. Rodzice uczniów biorących udział w Studniówce powinni podać wychowawcom numery telefonów, umożliwiające natychmiastowy kontakt z nimi w czasie Studniówki.
   2. Rodzice zobowiązani są zapewnić swoim dzieciom bezpieczny powrót do domu.
   3. Rodzice dyżurujący podczas Studniówki powinni kontrolować przestrzeganie regulaminu przez uczestników zabawy. W razie stwierdzenia złamania regulaminu przez uczniów fakt ten powinni zgłosić wychowawcy albo Dyrektorowi Szkoły.
   4. Rodzice uczniów klas maturalnych sprawują opiekę nad swoimi dziećmi podczas całej studniówki (minimum dwoje rodziców z każdej klasy).
   5. Rodzice dyżurujący rejestrują wcześniejsze wyjścia uczniów.
   6. Rodzice dyżurujący powinni mieć przy sobie spis telefonów, umożliwiający kontakt z poszczególnymi rodzicami. W przypadku naruszenia przez ucznia regulaminu rodzice dyżurujący są zobowiązani zawiadomić o incydencie rodziców ucznia i spowodować, by uczeń zakończył udział w Studniówce. W razie braku reakcji rodziców zostaną wezwane służby porządkowe.
 3. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin został zaakceptowany przez Radę Pedagogiczną, Dyrektora Szkoły, i Samorząd Uczniowski.
  2. Regulamin obowiązuje od dnia po zatwierdzeniu.
  3. Wychowawcy klas uczestniczących w Studniówce zobowiązani są do zapoznania uczniów z regulaminem, a uczniowie do potwierdzenia własnoręcznym podpisem przyjęcia go do wiadomości.
  4. Komitet Organizacyjny zobowiązany jest do uczestniczenia w studniówce do czasu jej zakończenia.

Pozostałe wpisy:

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024 w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych odbyło się na placu szkolnym. Pani Dyrektor Grażyna Kowalska wręczyła uczniom świadectwa z wyróżnieniem , dyplomy

Więcej »

Sukces ucznia

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż uczeń ZSTU, Igor Kowolik, spisał się bardzo dobrze na Mistrzostwach Śląska w pływaniu 🏊, które odbyły się w dniach

Więcej »

Kadeci i uczniowie naszej szkoły w samo południe, uczcili pamięć Mateusza Sitka – żołnierza 1 Warszawskiej Brygady Pancernej, który został śmiertelnie ugodzony nożem na polsko-białoruskiej

Więcej »
Skip to content